بی ترمز بسیج سیاسی است اما «سیاست زده، سیاسی کار و جناحی» نیست. بسیج مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیست، عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست، با بصیرت است اما از خودراضی نیست، اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی کند، طرفدار علم است اما علم زده نیست، اخلاق اسلامی دارد اما این اخلاقش ریاکاری نیست، در آباد کردن دنیا فعال است اما خود اهل دنیا نیست http://bi-tormoz10.mihanblog.com 2020-08-07T02:32:42+01:00 text/html 2013-10-05T14:21:58+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا شعر/ خلعت فریب http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/426 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 30px; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">به بهانه صحبت عجیب و غریب هاشمی رفسنجانی به نقل از امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; "><span id="more-2030" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; "></span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102); ">گروه سیاسی<span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); ">-</span>قدرت الله صمدیان</span>/</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">آن روز که شعارش جهان را تسخیر کرد/نطق روانش مکتب حسین را تفسیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">در تب و تاب فریادش عالمی خروشان/ بی معجزه فرعون زمان، بسته به زنجیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">بر سر کوی و برزن شعارش حق بود/ حکم او مرگ هزار شیطان را تقدیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">چو ماه رویش از زمین رخت بست/ دوست گشته آشنا و دشمن چاره تدبیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">گذاشتند همگان کلاه فتنه بر سر/ مکر دوستان دیروز یار خمینی را پیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">خلعت فریب خویش را کرده بر تن/ طعم سفره هایشان شیطان را نمک گیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">این شعاری که فریاد هر روز ماست/ شب تاریک را با ماه خرامان درگیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">گرچه ندای بت شکن مرگِ آمریکا بود/ «اکبر»، این خواب را جور دگر تعبیر کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">دگر فصل آوردن جام زهر نیست/ بنگر که با یک پس و پیش زمانه تغییر &nbsp;کرد</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; ">همت نیوز</p></span> text/html 2013-09-30T10:41:57+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا مشایی: مقبولیت نداشته باشی مجبوری بروی مذاکره از جنس ذلت کنی http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/425 <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(227, 1, 237);"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(105, 105, 105);">مهندس مشایی شاید از آن دست افرادی باشد که خود یک تنه یک رسانه است، هم دشمنان دو آتیشه ای دارد که نشناخته آرزوی مرگش را می کنند و حتی حاضر به مرور دیدگاه های وی هم نیستند و هم طرفداران سر سختی دارد که حاضر به شنیدن کوچکترین نقدی نیستند.</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(105, 105, 105);">در این فضا در حالی هیئت تحریریه نکات پرس و جمعی از جوانان سوم تیری به دیدار مشایی رفتند که از اعلام خبر رد صلاحیت وی هنوز 24 ساعت نگذشته بود.</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(105, 105, 105);">راستش در آن جمع خیلی ها آمده بودند تا مچ مشایی را بگیرند اما در پایان جلسه همگی به این نتیجه رسیدند که لیدر جریان انحرافی دوست دار نظام اسلامی؛ دوست دار ولایت فقیه و کشورش هست و تکذیب وی و حجم انیوه تخریب وی ریشه از ترس از قدرت &nbsp;گرفتن وی دارد...</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(105, 105, 105);">مشایی با حوصله پاسخ داد و پیش بینی هایی نیز کرد؛ نکات پرس به رسم امانت کوشیده است تا کمترین تغییر را در متن سخنان مهندس مشایی لحاظ کند.</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-weight: bold;"><br></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(227, 1, 237); font-weight: bold;">خواستند رای احمدی‌نژاد را مصادره کنند تا مسیر و حرف‌های غلط‌شان را ادامه دهند</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA">به گزارش نکات پرس اسفندیار رحیم مشایی گفت: من قبلا در مورد آراء آقای احمدی‌نژاد تحلیل کردم. خیلی ساده است خیلی روشن است ولی بعضی‌های نمی‌خواهند نگاه کنند. می‌گویم آقا! آقای احمدی‌نژاد ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار رای آورده است. فوری تا انتخابات تمام شد قلم‌ها شروع کردند: «ادبیات ما را مردم پذیرفتند» «حرف‌های ما را مردم قبول دارند» فلان دارند فلان ... حالا اصلا خودشان هم به آقای احمدی‌نژاد رای ندادند.</span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA">وی در ادامه تاکید کرد: بر فرض هم که رای داده باشند. اما فوری رای را مصادره می‌کنند به نام خودشان و حزب‌شان و گروه‌شان. و نتیجه خطرناکش این است که دوباره بر همان طبل‌ها بکوبیم. دوباره بر همان مسیرها و همان ادبیات تاکید کنیم. که ادبیات ادبیات تفرقه است. ادبیات تضعیف جمهوری اسلامی است. ادبیات حاکمیت است. رای آقای احمدی‌نژاد این نیست. دو فاکتور در رای آقای احمدی‌نژاد وجود دارد. خیلی برجسته است.</span></p><div><span lang="FA"><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تحلیل رای ۲۵ میلیونی احمدی‌نژاد</span></span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اگر برخی کارها انجام نمی‌شد موسوی ۳۰ میلیون رای می‌آورد</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">احمدی‌نژاد به رای خودش که رکورد زد پز نمی‌دهد، برخی که به دنبال اثبات خود هستند پز می‌دهند</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">من شاهدم؛ احمدی‌نژاد از آرایش خوشحال نیست</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اگر مقبولیت نداشته باشی مجبوری بروی مذاکره از جنس ذلت داشته باشی</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">احمدی‌نژاد گفت نه اصولگرا هستم نه اصلاح‌طلب تا راه تولد «احمدی‌نژادی دیگر» باز باشد</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تلویزیون ما آب به آسیاب دشمن می ریزد</span></div><div><span style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">۱۵ میلیون جمعیت دل‌شکسته از انتخابات</span></div><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span lang="FA"></span></p> text/html 2013-09-28T10:19:44+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا احمدی نژاد در رابطه با هاله نور چه گفت؟! http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/424 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; ">نکات پرس / محمود احمدی نژاد در تاریخ<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">۲۲ خرداد ۱۳۸۷ نوشت</span>:</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در عصر امام خمینی (ره)، لیاقت آن را یافتیم كه به چشم خود، دو فرهنگ سیاسی متفاوت را به موازات یكدیگر، تجربه و ‏مقایسه كنیم. در یكسو، "سیاستمدارانی" بوده و خواهند بود كه تنها بر مدار سیاست و قدرت و چرتكه اندازیهای عادی و ‏مادی، تحلیل می كنند و تصمیم می گیرند.آنان هیچ وقت و هیچ كجا، دست خدا و مدیریت الهی را نمی بینند و هرگز، ‏حتی هاله‌ای از نور عنایت خدا را كه در عصر خمینی عزیز بر این ملت باریدن گرفت، مشاهده نمی كنند. اصطلاحا ‏مذهبی اند اما نه اهداف و نه طرز محاسبات سیاسیشان، با اهداف و با طرز محاسبات مادیون عالم، تفاوتی ندارد. منكر ‏تدبیر الهی و دست غیب خدا در عرصه انقلابند و درست مثل ماتریالیستهای عالم، حضور خدا و حجت خدا را در ‏تحولات عالم و سیر تاریخ بشر انكار می كنند و ای كاش فقط انكار می كردند، به سخره می گیرند و نیشخند می زنند.‏</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">اما خط دوم، خط خمینی است كه نه "سیاستمدار"، بلكه "حقیقتمدار" بود. او سیاست را هم از منظر معنوی می دید، ‏دست خدا را بالاتر از همه دستها به وضوح می دید، در هیچ مرحله ای از مراحل مبارزه، ماده را مستقل از معنی ندید و ‏هرگز تن به محاسبات صرفاً مادی نداد و هرچه می شد و می كرد به خدا و عالم بالا نسبت می داد. انقلاب را كار خدا ‏می خواند، جمله های او با خدا آغاز می شد، می گفت قلب مردم را خدا منقلب كرد، خرمشهر را خدا آزاد كرد، ‏ابرقدرتها به اذن خدا نابود خواهند شد، فتوحات رزمندگان را فتح الهی می خواند زیرا فتح بدست اوست " و ما رمیت اذ ‏رمیت و لكن الله رمی".</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: center; "><img src="http://nocutpress.com/files/fa/news/1392/7/5/2811_773.jpg" title="" alt="" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " width="550"></div></span></span><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2013-09-27T20:18:52+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا تفاوتهای الان با زمان احمدی نژاد! http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/423 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; "><div style="text-align: justify; ">به گزارش&nbsp;<span style="color: rgb(255, 20, 147); ">نکات پرس</span>&nbsp;یک کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی فیس بوک خود نوشت: یعنی بعد از قوم بنی اسراییل جماعتی جرزن تر از اصلاح طلبا رو زمین نیومدن...</div><div style="text-align: justify; ">زمان احمدی نژاد میگفتن دلار باید برگرده به 1000تومن الان رییس بانک مرکزیشون میگه دلار بیاد زیر 2800تومن به ضرر اقتصاد مملکته!</div><div style="text-align: justify; ">زمان احمدی نژاد بین مردم رفتن میشد کار پوپولیستی بعدا تو مترو فیلم تبلیغاتی ساختن عارف و فیس بوک بازی ظریف شد نشانه مردمی بودن!</div><div style="text-align: justify; ">زمان احمدی نژاد رای 90درصدی روستاها به احمدی نژاد میشد سیب زمینی پرستی زمان روحانی رای 100درصدی بعضی از روستاها بهش شد افزایش عقلانیت سیاسی!</div><div style="text-align: justify; ">زمان احمدی نژاد اگر یک وزیر بخاطر اینکه با مرتضوی رابطه داشت استیضاح میشد نشوندهنده استقلال مجلس بود زمان روحانی گفتن به شما چه که فلانی 88رفیق کی بوده تخصص را دریابید!</div><div style="text-align: justify; ">افشاگری علیه مدرک تحصیلی مرحوم کردان شد دفاع از حق مردم افشاگری علیه مدرک رهنورد شد بی اخلاقی سیاسی و ناموس گرو گرفتن در میدان رقابت!</div><div style="text-align: justify; ">.</div></span> text/html 2013-09-27T13:06:47+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا حکمت نرمش قهرمانانه http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/421 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; "><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 12px; ">اگر در موضع ضعف باشی و نرمش قهرمانانه نکنی طولی نمی‌کشد که مجبور به تابعیت ذلیلانه می‌شوی...</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 12px; "><br></span></div><div style="text-align: justify; ">شاه کلید بحث همان جمله فوق است، آن گونه که حسن (ع) نیز هنگامی که با خیانت سردارانش روبرو شد هنگامی که دید دشمنی همچو معاویه دارد که مردم شامات به دست وی مسلمان شده و بر متشرع بودنش دوست و دشمن قسم می‌خورند هنگامی که سرداران و یارانش را محدود و معدود دید و ... نرمش قهرمانانه را پذیرفت تا در تاریخ صلح نامه ای ثبت شود که همگان بر عدم پایبندی معاویه و یزدید بر آن شهادت دهند و اگر نبود صلح حسنی شاید قیلم حسینی نیز ابتر می‌ماند...</div><div style="text-align: justify; ">اما شاید برخی از مخاطبان اعتراض کنند که بجای مرور تاریخ اسلام چه دلیلی برای مجبور بودن رهبری به پذیرش نرمش دارید...</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><ul style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><li><span style="font-size: 12px; font-weight: bold; color: rgb(227, 1, 237); ">&nbsp;آن مرد رفته است</span></li></ul></div><div style="text-align: justify; ">آن ایام که مقام معظم رهبری تاکید داشتند در شرایط بدر و خیبریم مردی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود که با اتکا به بیش از 24 میلیون رای در مقابل تهدید و ارعاب غرب نه تنها دست و پایش نمی‌لرزید بلکه در زیر پرواز هلیکوپتر های اسرائیلی و در مرز رژیم صهیونیستی با لبنان فریاد می‌زد اسرائیل رفتنی است...</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">اما امروز رئیس جمهوری بر کرسی قدرت تکیه زده که صراحتاً تاکید می‌کرد کدخدا آمریکا است باید با کدخدا بست؛ مردی رئیس جمهور است که معتقد بود امریکا بنز است و نباید ملت را از بنز سواری محروم کرد...</div><div style="text-align: justify; ">رئیس جمهور محترم با تکیه بر همین گفتمان و ضعف مطلق رقبای خود اکنون منتخب ملت است و باید به او فرصت داد تا بتواند سیاست‌های خود را اجرایی کند وگرنه چه نیازی به انتخابات می‌بود!</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">اگر چه این سیاست‌ها شاید مورد تایید رهبری نباشد اما بی شک رهبری برای حمایت از رئیس قوه مجریه می‌بایست پشتیبانی خود را اعلام کند تا رئیس جمهور در آینده بتواند پاسخگو باشد.</div></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 22px; ">خطر حاکمیت دوگانه</span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 22px; ">&nbsp;خط قرمزی که دیگر قرمز نیست</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 22px; ">پیامی 24 خرداد به همه رسیده است</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 22px; ">فن بدل</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(227, 1, 237); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 22px; ">فرمانده سید علی است</span></div></div> text/html 2013-09-26T13:45:18+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا پاسخ شش ماه قبل رهبر انقلاب به اظهارات اخیر اوباما http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/420 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; "><p><span lang="AR-SA" dir="RTL">به گزارش نکات پرس به نقل از نیمروز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، عصر سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ارتباط با ایران تصریح کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</p><p></p><p>«<span lang="AR-SA" dir="RTL">من برای رئیس‌جمهور روحانی نوشتم که ما می‌خواهیم این مسئله از طریق صلح‌آمیز رفع شود اما اجازه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نمی‌دهیم. ما به دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.»</p><p></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL">اوباما در حالی از عدم خواست آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن می گوید که پیش از این پاسخ خود را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</p><p></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL">حضرت آیت الله خامنه ای در اول فروردین ماه سال جاری در این باره فرمودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</p><p></p><p>«<span lang="AR-SA" dir="RTL">یک مطلب این است که آمریکائی‌ها مرتب پیغام می دهند ــ گاهی می نویسند، گاهی پیغام می دهند ــ که ما قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم؛ به ما اینجور می گویند. جواب این است که ما نگران این نیستیم که شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشته باشید یا نداشته باشید، که حالا هی اصرار می کنید که ما این قصد را نداریم. آن روزی هم که شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشتید و این را بصراحت اعلام کردید، هیچ کاری نتوانستید انجام دهید، بعد از این هم نخواهید توانست انجام دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.»</p></span> text/html 2013-09-23T18:21:57+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا آیا احمدی‌نژاد به آمریکا پیشنهاد مذاکره داد؛ واکنش‌ها چه بود‌؟! http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/419 <font size="2"><span style="font-size: 12px;">اظهارات احمدی نژاد درباره مذاکره با آمریکا در حاشیه آخرین حضور وی در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل مهر ۹۱ موجب شد تا منتقدین رئیس جمهور را به تلاش برای مذاکره با آمریکا و عدول از اصول سیاست خارجی کشور، از جمله استکبارستیزی، متهم کنند. منتقدین اعتقاد داشتند این موضوع، ناشی از وادادگی احمدی نژاد و جریان انحرافی در برابر آمریکا است و همچنین رئیس جمهور حق دخالت و اظهارنظر در موضوع رابطه با آمریکا را ندارد و این موضوع صرفاً جزو اختیارات رهبری است. حال اکنون که جناب اقای دکتر حسن روحانی در همان جایگاه سخن از مذاکره و حتی احنمال دیدار با اباما می زند مروری بر گذشته می تواند برای تقویت حافظه ماسب باشد.</span></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی</span> در ۵ مهر ۹۱، به احمدی‌نژاد نسبت به آنچه مواضع نامناسب وی درباره رابطه و مذاکره با آمریکا می‌دانستند تذکر دادند و آن را ناسازگار با راهبرد عزت، مصلحت و حکمت کشور عنوان کردند. همچنینحمیدرضا فولادگر (نماینده اصفهان) در همین روز با اشاره به مصاحبه احمدی‌نژاد با شبکه‌های خارجی در سفر نیویورک گفت: «آیا در این شرایط سخن گفتن از مذاکره مستقیم با آمریکا و تقاضای رابطه با آمریکا در جهت منافع ملی و انقلابی ماست و آیا با رهنمودهای امام (ره) و رهبری سازگاری دارد؟»[۱]</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">علی‌اکبر ولایتی</span> (مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل) در ۸ مهر ۹۱ در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس جمهور در نیویورک مبنی بر امکان برقراری ارتباط میان تهران و واشنگتن، گفت که تصمیمی برای تغییر در سیاست‌های گذشته درباره رابطه با آمریکا -که سیاست‌های امام و رهبری بوده است- گرفته نشده است.[۲]</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">سردار محمدباقر ذوالقدر</span> (معاون راهبردی قوه قضائیه) در همین روز، طرح مذاکره و رابطه با امریکا در شرایط فعلی جهان را «نوعی کج سلیقگی سیاسی» دانست که می‌تواند آثار و پیامدهای خطرناکی داشته باشد. وی موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا را نه یک سیاست اجرائی که رئیس جمهور بتواند در آن مداخله کند، که یک سیاست کلان و راهبردی دانست که منحصراً رهبری باید در باب آن تصمیم‌گیری کند و امام و رهبری بارها و با صراحت درباره آن سخن گفته‌اند و سیاست نظام در این خصوص آشکارا اعلام شده است. [۳]</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">حسین شریعتمداری</span> ۹ مهر ۹۱ ، در یادداشتِ روزنامه کیهان با عنوان «چرا جدی گرفته نشد؟!»[۴] نوشت که دولتمردان آمریکایی پیشنهاد احمدی‌نژاد برای مذاکره را «بدون پشتوانه» تلقی کرده اند و برای همین از آن استقبالی نکرده اند. وی توضیح داد که آمریکایی‌ها می‌دانند که مذاکره یا رابطه با آمریکا از سیاست‌های کلان نظام و بر عهده‌ی رهبری و نه رئیس‌جمهور است. از نظر شریعتمداری رهبر انقلاب «بارها به صراحت و با ارائه دلایل منطقی و مستندات خالی از ابهام، مخالفت خود را با مذاکره و رابطه ایران و آمریکا اعلام کرده اند.» وی وعده‌ی احمدی‌نژاد را «بیرون از حوزه اختیارات قانونی» وی دانست. در این یادداشت آمده بود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">«علی رغم آنکه پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد برای دولتمردان آمریکایی یک «امتیاز طلایی» تلقی شده و تحقق آرزوی سال‌ها برزمین‌مانده آنان بود ولی می‌دانستند این پیشنهاد فاقد پشتوانه است و نهایتا می‌تواند در حد و اندازه تمایل شخصی ایشان تلقی شود و نه تصمیم برخاسته از خواست مردم و اراده نظام.»</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">عباس عبدی</span> (روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب) هم در همین روز در یادداشت «چرا کسی جدی نگرفت؟» در روزنامه اعتماد نیز گفت که رسانه‌های جهان و مقامات آمریکایی به این دلیل پیشنهاد احمدی‌نژاد را جدی نگرفتند که می‌دانستند «فاقد پشتوانه» است و «رییس دولت ایران در موقعیت و مقامی نیست که قادر به اتخاذ چنین تصمیمی و انجام آن باشد.»[۵]</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری (<span style="font-weight: bold;">رییس دیوان عدالت اداری</span>) ۱۰ مهر ۹۱، با انتقاد از دیدگاه رییس‌جمهور درباره گفت‌وگو با آمریکا، خاطرنشان کرد که به موجب قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و ایشان با استدلال‌های قوی و منطقی در این ارتباط مسایل را روش کرده اند. وی در ارتباط با واکنش آمریکایی‌ها نسبت به سخنان احمدی نژاد نیز گفت: «البته آن‌ها نیز شاید می‌دانند بحث گفت‌وگو با امریکا از اختیارات رییس جمهور نیست و او به موجب قانون اساسی نمی‌تواند چنین سیاستی را تعیین کند.» [۶]</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">احمدی نژاد در نیویورک چه گفته بود؟</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">رئیس جمهور در حاشیه سفر خود به سازمان ملل، در مصاحبه ها و جلسات متعددی و در پاسخ به سوالات حاضرین، درباره روابط ایران و آمریکا و مذاکره با این کشور سخن گفته بود. این اظهارات را به ترتیب زمانی می‌خوانید:</font></div> text/html 2013-09-14T14:28:02+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا احمدی نژاد: ما با آمریکا در حال جنگیم http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/418 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; "><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; ">&nbsp;رئیس‌جمهور سابق کشورمان در پاسخ به این پرسش که عکس العمل شما در برابر هجمه‌های وارده علیه دولت‌های نهم و دهم چیست، گفت: «این موضوعات مهم نیست».</p><div style="text-align: justify; ">به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان در حاشیه مجلس ترحیم سرکار حاجیه خانم فاطمه سلیمانی مادر مکرمه سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره هجمه‌هایی که به دولت‌های نهم و دهم می‌شود، گفت: این موضوعات مهم نیست، ما با آمریکا در حال جنگیم.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">وی همچنین سؤالاتی درباره ساختمان لادن، دانشگاه ایرانیان، برنامه‌هایش برای حضور در مجلس آینده و ...، را بی‌پاسخ گذاشت.</div></span> text/html 2013-09-01T19:52:19+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا توهین بی سابقه به احمدی نژاد درغیاب ایشان http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/417 <font class="Apple-style-span" size="2">توی دانشگاه تربیت مدرس یه اجلاسی بوده که قرار بوده دکتر هم باشه که ظاهرا نذاشتن دکتر بیاد</font><div><font class="Apple-style-span" size="2">حالا این اقای سلیمی نمین که خودش اصول گرا معرفی میکنه درغیاب دکتر هر چی از دهنش درمیاد به دکتر میگه</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">اینا تا نابودی احمدی نژاد نبینن ول کن نیستن</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">من لینکش براتون میذارم خودتون ببینید</font></div><div><a href="http://nocutpress.com/fa/news/2190/%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="2">توهین به دکتر</font></a></div> text/html 2013-09-01T19:30:12+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا احمدی نژاد: هدفم حفظ آرامش دانشگاه و جامعه است http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/416 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; ">دکتر محمود احمدی نژاد که از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کشور برای حضور و سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس دعوت شده بود به رغم انتظار صدها دانشجو، در نشست سالانه این اتحادیه حضور نیافت.<br>به گزارش خبرنگار نکات پرس، یکی از دست اندرکاران این نشست خطاب به دانشجویان حاضر اعلام گفت: طبق پیگیری ها و تماس های ما تا یک ساعت قبل نیز قرار بر حضور دکتر احمدی نژاد در دانشگاه تربیت مدرس بود اما گویا به علت اطلاع یافتن دکتر احمدی نژاد از اظهارات و مصاحبه دیروز رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس، ایشان از حضور در این دانشگاه صرف نظر کرده اند و گفته اند "سلام من را به دانشجویان برسانید، از جانب من از آنها عذرخواهی کنید، به دانشجویان بگویید که احمدی نژاد می خواهد آرامش دانشگاه و جامعه حفظ شود و قصد التهاب آفرینی ندارد؛ به دانشجویان بگویید من به آنها بدهکار هستم و حتما در فرصت های بعدی در جمع شان حاضر خواهم شد."<br>این پیام احمدی نژاد مورد تشویق دانشجویان واقع شد و تعدادی در میان جمع گفتند: "دیگران نیز باید فرهنگ عذرخواهی را از احمدی نژاد بیاموزند."</span> text/html 2013-08-25T17:13:16+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا تلاش رئیس مجمع تشخیص مصلحت برای چرخاندن فرمان انقلاب به کدام سمت است!؟ http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/415 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 51, 0); font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; ">از نگاه ابزاری به حزب‎الله لبنان و فلسطین تا کشور خواندن اسرائیل و تقلیل فتنه /چرا هاشمی رفسنجانی بر علنی کردن مخالفتش با رویکردهای امام(ره) اصرار دارد؟!/ آیا «یوم تبلی‎السرائر هاشمی رفسنجانی» فرا رسیده است؟!<br></span></span><div align="center"><img src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/95691.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="241" hspace="0" vspace="0" width="438"><br><div align="right"><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; "><div style="text-align: justify; ">هر چند آقای هاشمی رفسنجانی ، پیش از این و در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز با بیان این جمله که<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">«ما با اسرائیل سر جنگ نداریم»</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بخشی از این پس زمینه‎ها را روشن و عیان کرده بود، اما او ترجیح داده است پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، بیشتر در این باره سخن بگوید و مبنای مسیر متفاوتی را که این سال‎ها در جایگاه عالی‎ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران پیموده بود را به صراحت بیان کند.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با فصلنامه مطالعات بین‎المللی، از رویکردی در سیاست خارجی سخن گفته است که خود نام «دیپلماسی اعتدال» را بر آن نهاده است و البته در این سیاست خارجی ادعایی، تلاش کرده تا مختصاتی را ترسیم کند که نه تنها نسبت چندانی با اندیشه و رویکرد حضرت امام (ره) در عرصه روابط خارجی ندارد، بلکه مسیر متفاوت و بعضا متضاد با اندیشه‎های امام بزرگوار را به دولتمردان ایران توصیه می‎کند.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">او به اختلاف صریح دیدگاهش با حضرت امام (ره) در باره رابطه با امریکا و پذیریش امریکا به عنوان کدخدای جهان اینگونه اشاره می‎کند:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">«من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است.»</span></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">اما هاشمی در بخشی از مصاحبه خود سخنان مهمی را درباره مسئله فلسطین، حزب‎الله لبنان و اسرائیل بیان می‎کند که شاید بتوان آنرا به نوعی تکمیل‎کننده کلام قبلی او یعنی سر جنگ نداشتن با &nbsp;اسرائیل بر شمرد. آقای هاشمی در این زمینه می‎گوید:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">« در مورد حزب الله که شیعه و بخش عمده ملت لبنان است و در تاریخ همیشه مظلوم بوده هم برای فلسطین و هم برای لبنان. اینها قابل دفاع بوده هست. به شرط اینکه ما از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده نکنیم و اینها هم کار خودشان را بکنند. وقتی که نظام نخواهد در دنیا ماجراجویی بکند، این‌گونه مسائل قابل تحمل است.»</span></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">هر چند هاشمی رفسنجانی هرگز به این اشاره نمی‎کند، که بر خلاف رویکرد رهبران انقلاب اسلامی در دوره حضرت امام و آیت‎الله خامنه‎ای، حمایت از فلسطین و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نه برای آزار کشورهای دیگر یا قدرت نمایی و گروکشی ایران که برای حمایت و احیای یک ارزش دینی انجام گرفته و اتفاقا این نگاه برخی مدیران اجرایی از جمله هاشمی رفسنجانی بوده است که تلاش کرده تا این حمایت دینی را به ابزاری برای گروکشی سیاسی تبدیل کند.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">چنانکه بارزترین نمونه آن را می‎توان در ماجرای مک‎فارلین و تلاش هاشمی برای معامله بر سر تاثیر بر اقدامات مقاومت لبنانی در مقابل رابطه با امریکا یادآوری کرد و این در حالی است که دولت ایران و رهبر انقلاب حتی در جدیدترین حمله رژیم صهیونیستی به غزه و حماس در جنگ هشت روزه، صراحتا اعلام کرد که این کمک‎ها بدون هیچگونه چشم‎داشت همراهی حماس انجام می‎شود و کیست که نداند زمانه این کمک‎ها زمانی بود که حماس از معارضان دولت سوریه و بر خلاف منافع استراتژیک و منطقه‎ای ایران اقدام می‎کرد.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">شاید همین نگاه ابزارگونه و نه اعتقادی هاشمی رفسنجانی به موضع مقاومت اسلامی در منطقه باشد که او را نسبت به شعار مشهور نمازگزاران پا منبری اش در سال 88 با مضمون «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران» به سکوت واداشت، به نحوی که حتی در این مصاحبه از کشور بودن اسرائیل نیز سخن گفته و اعلام کند:<span style="color: rgb(128, 0, 0); "><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>« خودم یک بار در نماز جمعه به رژیم اشغالگر اسرائیل توصیه کردم که بمب اتم به نفع اسرائیل هم نیست. بالاخره اگر یک روزی درگیری اتمی پیش بیاید، اسرائیل یک کشور کوچک، ظرفیت تحمل بمب اتم را ندارد. کشور کوچکی است و خیلی آسان همه امکاناتش از بین می‌رود.»</span></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">هاشمی رفسنجانی در یکی دیگر از دیدارها و سخنرانی‎‎های خود هم به نکته جالب توجهی اشاره کرده است، او با بیان داستانی دینی درباره خطا و گناه اجتماعی می‎گوید :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">« اگر شخص یا گروهی به واسطه تقصیر یا تصمیمات غلط عامدانه خود، به فرد یا جمعی ظلم کردند و یا حقی ضایع شد علاوه بر توبه به درگاه خداوند، باید در جهت احقاق حقوق ضایع شده نیز اقدام کنند.» هر چند هاشمی رفسنجانی ظلم به نظام بزرگ جمهوری اسلامی با هزاران شهید و خون‎هایی که برای به ثمر نشستن آن ریخته شده در مثال‎های خود اشاره‎ای نکرده است، اما قطعا یکی از جدی‎ترین مصادیق سخنان هاشمی درباره توبه از یک گناه اجتماعی، توبه کسانی است که زمینه‎سازی روا شدن ظلمی بزرگ به انقلاب اسلامی در سال 88 را فراهم کردند تا دامان این انقلاب و نظام را ملکوک کنند. و این توبه نه تنها شامل ابراز ندامت و استغفار در پیشگاه خدا بلکه نیازمند احقاق حقوق پایمال شده مردم در فتنه 88 توسط مسببین اصلی آن است.</span></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">آنچه از گفتارها و فعالیت‎های هاشمی رفسنجانی در روزها و هفته‎های اخیر بر می‎آید آن است که ظاهرا هاشمی هشتاد ساله تصمیم گرفته تا آنچه را که در مغایرت با اندیشه و آرمان حضرت امام (ره) سال‎ها در اندیشه می‎پرورانده و به فراخور مسئولیت‎هایش در بخش‎هایی هم اجرا کرده، علنی کند و مسیری متفاوت با آنچه حضرت امام (ره) به دنبال تحقق آن از ثمره انقلاب اسلامی بود را در مقابل انقلاب قرار دهد، شاید او زمان خود را در حال تمام شدن می‎بیند و یا اینکه شعف بیش از &nbsp;اندازه از پیروزی سیاسی او را به این مسیر کشانده است تا درونیات خود را علنی کند، اینکه علت چیست چندان هم مهم نیست، مهم آن است که سرانجام «یوم تبلی‎السرائر هاشمی رفسنجانی » فرا رسیده است.<br><font size="1">رجانیوز</font><br></div></span></span><br></div></div> text/html 2013-08-23T17:09:06+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا حاج سعید چقد قشنگ حرف دل مارو زد http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/414 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 22px; "><div style="font-size: 13px; text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nocutpress.com/files/fa/news/1392/6/1/1932_142.jpg" alt=""></div><div style="font-size: 13px; text-align: justify; "><br></div><div style="font-size: 13px; text-align: justify; ">حاج سعید گفت: همه دارند فشار می‌آورند تا ما بگیم غلط کردیم از این که تفکر روح الله را قبول کردیم .تمام دعوا سر اینه و بالاتر از این، دعوا سر اینه که آقای هاشمی فرمودند ما باید به عقب برگردیم! اما سوال اینست که کدام عقب؟به زمان تو؟اگر بخواهیم به قبل برگردیم به قبل‌تر از شما که دلار ۷تومان بود برمی گردیم . مگر مرض داریم به زمان شما برگردیم به زمانی برمی گردیم که نفت و گاز می‌دادیم به اسرائیل و شرطه خلیج فارس بودیم و همه چیز ارزان بود. پادشاهی می‌کردیم. چرا به زمان تو برگردیم؟</div><div style="font-size: 13px; text-align: justify; "><br></div><div style="font-size: 13px; text-align: justify; ">ولی همه این‌ها حرف است ما به عصر امام و عصر صیاد شیرازی و عصر علم الهدی برمی گردیم دعوا سر اینه که مارو گیج کنند. دارن روی شبکه اعصابمون پا می زارن با آب و غذا و دلار های کثیف تا اینکه کم بیاوریم و این به بچه های ما برمیگرده که آیا بایستند و یا خط را تحویل بدهند و مطمئن باشید که می‌ایستند و با توجه به فرمایشات آقا این سری نیز به اذن الله با صحت و عافیت نیز از این گردنه با این که خیلی سختی دارد عبور می‌کنیم.</div><div style="text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="1">نکات پرس</font></div></span> text/html 2013-08-21T14:29:49+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا دیدگاه رهبرانقلاب درباره «شبیه‌سازی انسان» http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/413 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; "><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; ">بنده قبل از این توضیح باید مطلبی را عنوان کنم. در داخل کمد بنده یک نامه وجود دارد، داستان این نامه این است که زمانی که قصد داشتیم به مسائل سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی ورود پیدا کنیم مرحوم کاظمی گزارشی را برای مقام معظم رهبری در این زمینه تهیه کردند و از ایشان خواستند که از نظر کارشناسی اجازه این کار داده شود.&nbsp;</p><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; ">گورابی ادامه داد: م<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قام معظم رهبری در زمینه شبیه‌سازی در پایان نامه اجازه‌ای که در مقوله ورود به سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی دادند عنوان کردند که ورود به این عرصه نهایتأ به تولید انسان منجر نشود یعنی در حقیقت به نوعی با یک لحن ملایمی موضوع شبیه‌سازی انسان را رد کردند.</span></p><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">به گفته گورابی پاسخ مقام معظم رهبری این نامه به این شرح است: «به این دوستان بگویید با همت و پشتکار هدف‌های بزرگ این تحقیقات را دنبال کنند و این ثروت هنگفت انسانی را برای خود و کشور محقق نمایند. باید مواظب باشند که ساختن قطعات یدکی انسان به ساختن خود انسان منتهی نشود.»</span></div><div style="text-align: justify; ">وی در توضیح رد شبیه‌سازی انسان بیان داشت: شاید در زمینه مباحث شرعی نتوانم ورود کنم ولی از نظر موارد بیولوژیکی و پزشکی مباحثی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی شبیه‌سازی صورت می‌پذیرد از چندین جنینی که سلول‌ها باید انتقال پیدا کند با درصد بسیار پائینی یعنی در حدود حداکثر یک درصد امکان بارداری وجود دارد در صورتی که جنین‌های انسانی که در آزمایشگاه برای بارداری انتقال پیدا می‌کنند در مرکز رویان 30 تا 40 درصد موفقیت‌آمیز بوده است و بعد از بارداری نیز درصد زیادی در مراحل مختلف سقط می‌شوند و وقتی که چنین موجودی به دنیا بیاید ممکن است نقایص خاصی داشته باشد. کما اینکه آزمایشات زیادی که روی موش‌ها در دنیا انجام شده است مشاهده شد که موش‌هایی بدون دم، بدون اندام پا و بدون دست و حتی بدون سر تولید شده‌اند و نظایر آن زیاد است.</div><div style="text-align: justify; ">گورابی تصریح کرد: بنابراین این نقاط تاریک در مقوله شبیه‌سازی وجود دارد و نمی‌توانیم اجازه دهیم مثلاً برای درمان ناباروری شبیه‌سازی صورت پذیرد و چنین جنین‌هایی را به رحم مادر انتقال دهیم و جنینی به دنیا بیاید که مثلاً یک دست نداشته باشد و این علم هنوز کامل نشده است زیرا در این پروسه ژن‌‌ها روشن و خاموش می‌شوند و امکان دارد این عملیات شبیه‌سازی به خوبی صورت نپذیرد.</div><div style="text-align: justify; ">وی در توضیح بیشتر چالش‌های شبیه‌سازی انسان افزود: مثلاً در به وجود آوردن "رویانا" نخستین گوسفند شبیه‌سازی ایران، این گوسفند فقط دو سال عمر کرد در حالی که یک گوسفند می‌تواند در حدود 8 تا 9 سال عمر کند. بنابر این نمی‌توانیم برای یک انسان شبیه‌سازی انجام دهیم و در این زمینه حتی پروفسور ویلموت هم که نخستین گوسفند شبیه‌سازی جهان را تولید کرد پس از 3 سال آن گوسفند قربانی شد تا نشان داده شود این عمل مشکل دارد و نمی‌شود روی انسان آن را انجام داد. البته گروه‌هایی عنوان می‌کنند که در مقوله شبیه‌سازی اقداماتی کرده‌اند که در سال 2001 گروهی اعلام کردند که می‌خواهند انسان را شبیه‌سازی کنند ولی بعد از آن هیچ خبری از آنها نشد.</div><div style="text-align: justify; ">گورابی ادامه داد: در مورد جنین انسانی نیز اخیراً مقاله‌ای منتشر شد علی‌رغم اینکه برای این مسئله درمانی هم عنوان می‌کردند که نوعی روش غیراخلاقی است زیرا به نوعی باعث از بین رفتن جنین می‌شود ولی اخیراً بار دیگر مقاله‌ای توسط یک فرد کره‌ای منتشر شد که این مقوله صورت پذیرفته است و عنوان کرده که توانسته سلول‌های بنیادی را از جنین انسان استخراج کند ولی کسی گزارشی عنوان نمی‌کند که جنین شبیه‌سازی انسان به رحم مادر انتقال داده شده است.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">شبیه‌سازی به معنی تولید مثل غیرجنسی است، به طوری که موجود تولید شده از نظر محتوای ژنتیکی همتای والد خود است. این کار برای نخستین بار در سال 1938 میلادی توس هانس‌اسپمن انجام پذیرفت. این سلسله تحقیقات منجر به تولید نخستین گوسفند شبیه‌سازی شده به نام "دالی" شد.</div><div style="text-align: justify; ">پروژه شبیه‌سازی در پژوهشگاه رویان نیز از سال 1383 آغاز شد. در سال 1385 نخستین گوسفند شبیه‌سازی شده ایران و خاورمیانه با وزن تقریبی 3 کیلوگرم متولد ولی بعد از 5 دقیقه تلف شد، ولی سرانجام در روز سه‌شنبه 9 مهرماه 1385 در ساعت 30 دقیقه بامداد تلاش جهادگران پژوهشگاه رویان در اصفهان به ثمر نشست و گوسفند شبیه‌سازی شده دیگری متولد شد که "رویانا" نام گرفت. "رویانا" تا پایان سال 88 به حیات خود ادامه داد.</div><div style="text-align: justify; ">پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ماه سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‏‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تاسیس شد. پژوهشگاه رویان در سال‏های 1377 و 1387 به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل را از شورای گسترش دانشگاه‏های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد و آبان ماه 1388 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقای آن از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان موافقت کرد.</div><div style="text-align: justify; ">این پژوهشگاه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در قالب سه پژوهشکده و دو مرکز خدمات تخصصی (مرکز درمان ناباروری و مرکز سلول درمانی) با راهبرد از علم تا کاربرد انجام می‌دهد.<br><font size="1">رجانیوز</font><br></div></span></span> text/html 2013-08-21T11:26:28+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا حذف "اللهم عجل لولیک الفرج" از ساختمان‌های ریاست جمهوری http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/412 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(197, 1, 206); "><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه. به گزارش نکات پرس نیمه اول مردادماه سال جاری همزمان با تحویل کلید پاستور از سوی احمدی نژاد به رییس جمهور جدید، بلافاصله و قبل از هر اقدامی، آرشیو سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شد تا از این طریق، دسترسی هواداران بی شمار رییس دولت های نهم و دهم به تصاویر، فیلم ها و اظهارات محمود احمدی نژاد کاملا محدود و غیرممکن شود.<br>چند روز بعد از این اقدام نیز در حرکتی عجیب و معنادار عبارت "اللهم عجل لولیک الفرج" از بالای صفحه اصلی سایت ریاست جمهوری (گوشه، سمت چپ سایت) حذف شد که البته برخی رسانه ها و سایت ها نسبت به انتشار این خبر اقدام کردند.<br><br>همچنین در تازه ترین اقدام، تیم دولت جدید به سراغ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت Dolat.ir رفت تا تمامی اخبار و مصوبات و لوایح مربوط به دولت‌های نهم و دهم، را حذف و از دسترس خارج کند.<br>همچنین در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نمادهای زیادی از عبارت "اللهم عجل لولیک الفرج" در ساختمان های نهاد ریاست جمهوری وجود داشت که اکنون در حال جمع آوری شدن است.<br></span></span><img src="http://nocutpress.com/files/fa/news/1392/5/28/1830_633.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="233" hspace="0" vspace="0" width="555"><br><br><img src="http://nocutpress.com/files/fa/news/1392/5/28/1829_714.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="236" hspace="0" vspace="0" width="513"><br><br><br> text/html 2013-08-21T10:00:27+01:00 bi-tormoz10.mihanblog.com سربازآقا مقایسه منشور"روحانی"با میثاق"احمدی‌نژاد" http://bi-tormoz10.mihanblog.com/post/409 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; ">در روزهای ابتدایی دولت روحانی، در روز بیست و هفدهم مرداد ۹۲ «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» از سوی دولت یازدهم در ۱۳ بند منتشر شد؛ روز هفدهم مرداد ۸۴ نیز «میثاق نامه‌ دولت اسلامی» یعنی در روزهای ابتدایی روی کار آمدن احمدی‌نژاد در ۱۲ بند منتشر شده بود. اما این دو چه تفاوت و شباهت‌هایی باهم دارند؟<br><br><span style="font-weight: bold; ">مقایسه منشور"روحانی"با میثاق"احمدی‌نژاد"<br></span>هر دو متن که به امضای اعضای هیات دولت رسانده شده و آنها متعهد به پایبندی اخلاقی به آن شده‌اند، بازتابی از شعارهای دوره‌ی تبلیغات انتخاباتی آنهاست، مثلا در میثاق‌نامه‌ی دولت احمدی‌نژاد، بر اسلامی بودن، ساده‌زیستی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و امثالهم تاکید شده است، در حالی که در میثاق‌نامه‌ی روحانی بر قانون، اعتدال و دوری از تندروی، دوری از دروغ، شفافیت، تعامل و کاردانی تاکید شده است.<br><br>متن «میثاق نامه‌ دولت اسلامی» (۲۴ مرداد ۱۳۸۴) به این شرح است:<br><br>« بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور(حج ۴۱)<br><br>اللهم عجل لولیک الفرج والنصر و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه و احفظ قائدنا<br><br>" میثاق نامه دولت اسلامی "<br><br>اینجانب با امضای این میثاق نامه در پیشگاه الهی و در محضر حضرت ولی عصر (عج) به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم تا زمانی که در دولت اسلامی مسوولیت دارم پاسدار و مجری تعهدات زیر باشم و با همه توان در تحقق آن بکوشم:<br><br>۱. همه توان خود را صرف تحقق اهداف و برنامه‌های دولت اسلامی به ویژه اصول عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور که برخاسته از اصول انقلاب اسلامی است، نمایم.<br><br>۲. با همه توان از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی از جمله ولایت مطلقه فقیه، دین‌مداری، ایثارگری، شهادت‌طلبی، جانبازی در راه خدا، آزادی و آزادگی، ساده‌زیستی، پاکدستی، پاکدامنی، صداقت در گفتار و سلامت در عمل و رعایت شعائر اسلامی دفاع نموده و در راه ترویج آن بکوشم.<br><br>۳. مدت زمانی را که در دولت اسلامی حضور دارم ، وقف خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور نموده و از حقوق مردم دفاع نمایم و در مقابل بدخواهان ملت و متجاوزان به حقوق عمومی با قدرت بایستم.<br><br>۴. در گزینش همکاران، شایسته‌سالاری و معیار تقوا، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردم‌دار ی، کاردانی و کارآمدی، ساده‌زیستی، روحیه خدمت‌گزاری و عشق به مردم را بر هر معیار دیگری ترجیح دهم و از هر نوع رابطه‌بازی ، گروه‌گرایی و جناح‌بازی به شدت خودداری نمایم.<br><br>۵. با همه توان در جهت موفقیت دولت تلاش نمایم ، موفقیت خود را در موفقیت و پیروزی دولت بدانم، از تصمیمات دولت به طور کامل تبعیت نمایم و در اجرای آن‌ها بکوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداری نمایم.<br><br>۶. همراهی و همدلی و وحدت اعضای دولت و کار جمعی را یک اصل خدشه‌ناپذیر دانسته و از هر اقدامی که این اصل را خدشه‌دار کند، خودداری نمایم. با شجاعت نظرات خود را در دولت مطرح کنم، همه امور را در درون مجموعه دولت بررسی نموده و تصمیم نهایی را ولو مغایر با نظر خودم باشد با جدیت و صداقت اجرا نمایم و از طرح مسائلی که موجب وهن دولت در اذهان مردم گردد، اجتناب کنم.<br><br>۷. در مدتی که در دولت حضور دارم از هر نوع فعالیت اقتصادی شخصی و تلاش برای جمع‌آوری ثروت بپرهیزم و به دریافتی از دولت در زندگی شخصی اکتفا نمایم.<br><br>۸. در حفظ بیت‌المال و کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و مصارف غیرضرور و اسراف با همه توان بکوشم.<br><br>۹. در ارتقای کیفیت کار و تحقق برنامه‌های دولت در افزایش بهره‌وری تلاش نمایم.<br><br>۱۰. با همه توان با اشرافی‌گری دولتی، تجمل‌گرایی، فقر، فساد و تبعیض مبارزه نمایم.<br><br>۱۱. خدمت به محرومین و مناطق محروم را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده و آن را یک ارزش بی‌بدیل بدانم.<br><br>۱۲. همه جای ایران عزیز و همه ایرانیان گرامی را شایسته خدمتگزاری دانسته و در راه آبادانی و رفع محرومیت از همه آنان با تمام توان بکوشم.<br><br>این میثاق یک تعهد الهی است و عدول از آن به هر ترتیب به منزله‌ی نقض تعهدات اسلامی است.»</span></span>